DEKLARACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DSGVO

Ważne jest dla mnie, aby chronić Państwa dane, które mogą być zbierane podczas Państwa wizyty na www.janmasa.eu. Przepisy prawne dotyczące ochrony Państwa danych znajdują się w Podstawowym Rozporządzeniu o Ochronie Danych oraz w Federalnej Ustawie o Ochronie Danych.

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:
Jan Masa
Trills 9, D-40699 Erkrath, Niemcy
Telefon: +49 2104 288973
E-mail: info(at)janmasa.eu

Poniżej znajdują się informacje o tym, jakie dane osobowe - czyli wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, a nawet zachowanie użytkownika - gromadzę podczas jego wizyty na mojej stronie oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt pod adresem jan(at)janmasa.eu.

W przypadku bezprawnego wykorzystania danych mają Państwo również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego. To jest:

Państwowy komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji
Nadrenia Północna-Westfalia
PO Box 20 04 44
40102 Düsseldorf
Telefon: +49 211/38424-0
Faks: +49 211/38424-10
E-mail: poststelle(at)ldi.nrw.de

1. gromadzenie danych o serwerze

Kiedy odwiedzą Państwo moją stronę internetową, automatycznie zapisywane są różne statystyki serwera, które Państwa przeglądarka przesyła do serwera mojego dostawcy. Rejestrowane są m.in. nazwa strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkownika, URL referrer (poprzednio odwiedzana strona), adres IP i dostawca żądający.
Dane te są wykorzystywane do statystycznej oceny wizyt na mojej stronie i nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Ponadto, gromadzenie danych służy zapobieganiu nadużyciom i/lub karaniu ataków na moją stronę internetową.

Podstawa prawna

gromadzenia danych jest art. 6 I f DSGVO. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Mój uzasadniony interes w gromadzeniu tych danych wynika z faktu, że mogę wykorzystać te dane do optymalizacji mojej oferty dla użytkowników, np. poprzez uniemożliwienie dostępu ze złośliwych stron lub optymalizację dostępu za pośrednictwem określonych przeglądarek, a rejestrowanie adresu IP umożliwia w pierwszej kolejności dostarczenie strony do odwiedzającego.
Zasadniczo mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych. W tym przypadku nie jest to jednak możliwe, ponieważ w przeciwnym razie korzystanie z witryny byłoby niemożliwe. Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do wyżej wymienionych celów.

2. wykorzystanie i ujawnianie danych osobowych

a. Ogólne

Jeśli przekazli mi Państwo swoje dane osobowe, wykorzystam je, aby odpowiedzieć na Państwa pytania, doradzić  i zrealizować zawarte z Państwem umowy oraz do celów administracji technicznej. Państwa dane osobowe są przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób przekazywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy jest to konieczne do celów rozliczeniowych lub gdy wyrazili Państwo na to wcześniej zgodę. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, patrz również poniżej na temat praw osób, których dane dotyczą.

b. Realizacja umowy

W ramach zawartych z Państwem umów o zakup dzieł sztuki pochodzących ode mnie, zbieram i przechowuję podane przez Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy, np. również w celu wystawienia faktury. Dane te są przekazywane do banków lub galerii w ramach wystawiania faktur. Dane bilingowe będą przekazywane do urzędu skarbowego oraz do urzędu skarbowego w ramach wymogów prawa podatkowego.

Podstawa prawna

dla gromadzenia i przetwarzania danych jest art. 6 I (b) DSGVO w kontekście przetwarzania umów. Podstawą prawną przekazywania danych do urzędu skarbowego i urzędu skarbowego jest art. 6 I (c) DSGVO. Usunięcie danych z faktury następuje po upływie obowiązującego ustawowego obowiązku przechowywania danych. O ile nie podlegam żadnym ustawowym obowiązkom przechowywania danych, zostaną one usunięte po ustaniu celu. W uzasadnionym interesie ochrony moich praw autorskich i osobistych, trwale zachowuję nazwiska i adresy nabywców moich utworów. Podstawą prawną do tego jest art. 6 I (f) DSGVO.

c. Zapytanie przez e-mail

Jeśli wyślą Państwo do mnie e-mail z prośbą o kontakt, będę gromadził i przechowywał adres e-mail oraz dane zawarte w e-mailu w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.
Podstawą prawną jest art. 6 I (a) DSGVO, ponieważ korzystając z formularza oraz wysyłając e-mail wyrażają Państwo zgodę na wyżej wymienione przetwarzanie Państwa danych. Ponadto podstawa prawna wynika również z art. 6 I (b), ponieważ zapisywanie danych jest konieczne do realizacji przedumownego lub ewentualnie późniejszego stosunku umownego.
Usunięcie danych następuje po ustaniu celu ich przechowywania, tj. po udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane pocztą elektroniczną/formularzem kontaktowym lub po ostatecznym wyjaśnieniu sprawy związanej z zapytaniem. Ma Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody.
Aby uzyskać prawo do usunięcia danych i informacje, patrz poniżej na temat praw osób, których dane dotyczą.

d. Cookies

Ta strona używa plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej (np. Firefox, Chrome, Microsoft Explorer/Edge, Safari itp.) lub przez nią na Państwa komputerze (tj. w Państwa systemie operacyjnym), gdy odwiedzają Państwo moją stronę. Za pomocą cookie, który zawiera pewien ciąg znaków, moja strona internetowa rozpoznaje Państwa przeglądarkę internetową, gdy ponownie ją Państwo odwiedzają. Używamy własnych plików cookie, tzw. plików cookie sesji. Służą one do usprawnienia korzystania z witryny i optymalizacji prezentacji treści dla użytkownika.
Podstawą prawną jest art. 6 I (f) DSGVO. Mój uzasadniony interes wynika z faktu, że chcę jedynie ułatwić Państwu odnalezienie strony za pomocą wyżej wymienionych plików cookie, nie gromadzę przy tym żadnych danych śledzących i nie naruszam w ten sposób Państwa praw osobistych i podstawowych wolności.
Państwo mogą wyłączyć akceptację plików cookie w ich przeglądarce internetowej. Może to jednak pogorszyć funkcjonalność strony. Więcej informacji na temat Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą, znajdą Państwo poniżej.

Te pliki cookie są ważne tylko przez czas trwania sesji przeglądarki i są usuwane po zakończeniu wizyty na mojej stronie.

Nie używamy plików cookie od innych dostawców.

3. prawa osób, których dane dotyczą

a. Prawa do informacji

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych przeze mnie Państwa danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się o informacje na temat następujących kwestii. Muszę dostarczyć te informacje w ciągu jednego miesiąca:

(1) cele, dla których dane osobowe są przetwarzane;

(2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;

(3) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dotyczące Państwa dane osobowe;

(4) przewidywany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeżeli nie jest możliwe podanie szczegółowych informacji na ten temat, kryteria ustalania okresu przechowywania;

(5) istnienie prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa, prawa do uzyskania ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

(6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

(7) wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą;

(8) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla podmiotu danych. Zwracam Państwa uwagę na fakt, że takie zautomatyzowane procesy decyzyjne nie odbywają się z mojej strony. 

(9) o tym, czy dotyczące Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 GDPR w związku z przekazaniem danych.

b. Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo zażądać, abym bez zbędnej zwłoki poprawił wszelkie niedokładne dane osobowe dotyczące Państwa lub uzupełnił wszelkie niekompletne dane osobowe.

c. Prawo do usunięcia danych

Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo do bezzwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a ja jestem zobowiązany do bezzwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

(1) Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

(2) Wycofują Państwo swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 I (a) i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych.

(3) Sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu ich danych zebranych przeze mnie na podstawie moich uzasadnionych interesów, jak określono (np. Google Analytics) zgodnie z art. 21 I DSGVO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub Sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu w kontekście marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 21 II DSGVO.

(4) Dane osobowe dotyczące Państwa były przetwarzane przeze mnie niezgodnie z prawem, na przykład bez zgody lub bez uzasadnionego interesu.

(5) Usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na mnie na mocy prawa unijnego lub niemieckiego.

(6) Dane zostały zebrane w kontekście oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego wobec Państwa jako osoby niepełnoletniej zgodnie z Art.8 ADSGVO.

Jeśli opublikowałem dane osobowe na Państwa temat i jestem zobowiązany do ich usunięcia z jednego z wyżej wymienionych powodów, poinformuję w odpowiedni sposób firmy, na których stronach internetowych dane te zostały opublikowane, o Państwa żądaniu usunięcia i wyjaśnię, że Państwo jako osoba, której dane dotyczą, zażądali ode mnie usunięcia wszystkich linków do tych danych oraz usunięcia wszystkich kopii lub replikacji.

Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, o ile przetwarzanie danych jest konieczne do

(1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

(2) w celu wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa unijnego lub niemieckiego, np. w ramach obowiązku przechowywania danych podatkowych, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania powierzonych nam uprawnień urzędowych;

(3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. Art. 9 II lit. h) i i) oraz art. 9 III DSGVO;

(4) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 (I) DSGVO, o ile prawo do usunięcia danych może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub

(5) w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, np. w postępowaniu sądowym.

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać od mnie ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

(1) Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, przez okres czasu, który pozwoli mi na sprawdzenie prawidłowości danych osobowych,

(2) Jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

(3) Jeżeli nie potrzebuję już danych osobowych do celów przetwarzania, ale były one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

(4) Jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które gromadzę na podstawie moich prawnie uzasadnionych interesów, jak określono (np. Google Analytics), o ile nie ustalono jeszcze, czy moje prawnie uzasadnione powody są nadrzędne wobec Państwa praw.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z wyżej wymienionymi podstawami, dane osobowe mogą być - oprócz przechowywania - przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej (GmbH, AG itp.) lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli uzyskali Państwo ograniczenie przetwarzania, zostaną Państwo przeze mnie poinformowani o tym fakcie przed zniesieniem ograniczenia.

e. Obowiązek powiadamiania

Jeżeli zażądali Państwo ode mnie prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jestem zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

f. Prawo do przenoszenia

Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które mi Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo również prawo do przekazania tych danych do innej firmy bez przeszkód z mojej strony, pod warunkiem, że (1) przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 (I) DSGVO lub na umowie zgodnie z art. 6 I (b) DSGVO i

(2) przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur. Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do tego, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały przekazane przeze mnie bezpośrednio innemu przedsiębiorstwu, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to mieć wpływu na wolności i prawa innych osób. Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

g. Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 I (e) - przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - lub (f) DSGVO - przetwarzanie wykazujące mój uzasadniony interes, np. w przypadku marketingu internetowego; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Nie będę dłużej przetwarzać danych osobowych dotyczących Państwa, chyba że będę w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

h. Prawo do cofnięcia ochrony danych

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili do odwołania swoją deklarację zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

i. Osoba kontaktowa ds. praw osób, których dane dotyczą

O ile nie mogę umożliwić Państwu bezpośredniego korzystania z praw w zakresie przetwarzania danych, proszę o kontakt na adres info(at)janmasa.eu lub listownie na adres podany w stopce redakcyjnej.


Przetłumaczono za pomocą  www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)